Podmínky prodloužené záruky V-Garden

Prodávající potvrzuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím v souladu s ustanovením § 2169 a násl. zák. č.89/2012 občanského zákoníku, způsob jejich uplatnění a řešení stanoví podrobně reklamační řád. Na výrobky zn. WEIBANG a ACTIVE je poskytována prodloužená záruka 4 roky a na elektrické, motorové sekačky, křovinořezy, pily a travní traktor VeGA, výrobky značky PUBERT je poskytována prodloužená záruka 3 roky. Platnost prodloužené záruky je podmíněna každoroční servisní prohlídkou u autorizovaného servisu, kterou si zákazník hradí sám. Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec zákonné záruční lhůty se nevztahuje 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace. Na motory Briggs Stratton, Kawasaki a Kohler platí záruční doba dle záručních podmínek Briggs Stratton, Kawasaki a Kohler. Běh záruční lhůty počíná běžet dnem prodeje, vyznačeném na tomto záručním listu a zároveň přiloženém daňovém dokladu.

Předmětem záruky není stroj s vyčerpanou životností, která je pro věc takového druhu obvyklá. Záruční podmínky se vztahují pouze na vady konstrukční, či vady materiálu. O tom, zda se o takovou vadu jedná, je oprávněno rozhodnout pouze servisní středisko, které má s V-GARDEN s.r.o. uzavřenou servisní smlouvu. Ze záuky jsou vyjmuty veškeré díly a součásti podléhající přirozenému opotřebení nebo u nichž v důsledku užívání dochází ke změně nebo zániku požadovaných vlastností. Tím se rozumí veškeré pohybující se části stroje jako např. nože, soukolí převodovek, klínové řemeny, kladky, ložiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spouštěcí spojky sečení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy a jejich součásti, řetězy motorových pil a veškeré další pohybující se díly. Do této skupiny patří taktéž přetížené elektromotory, uhlíky elektromotorů, akumulátory, palivové či vzduchové filtry, brzdová obložení, baterie, atd.

Záruka se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním výrobku a dále na vady způsobené jeho nesprávným a neodborným užíváním a zacházením. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Za nesprávné užívání a zacházení (zejména montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladnění, údržbu) se považuje případ, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze, obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem a obecně známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými předměty a rovněž případ, kdy výrobek nebyl předložen k pravidelné servisní prohlídce. Obdobně je hodnocen i případ pokusu o neodbornou opravu nad rámec doporučované údržby nebo provedení takovéto opravy.

Ze záruky jsou dále vyňaty případy, kdy bylo použito nepůvodního náhradního dílu, nebo byla-li provedena změna na výrobku bez souhlasu prodávajícího a při vadách způsobených neodborným skladováním zboží. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, jednotlivých dílů nebo součástí, které byly způsobeny vnějším působením - například vnějším vlivem mechanickým, chemickým, elektrickým nebo jiným, vady vzniklé poškozením při přepravě a dopravě výrobku, vady vzniklé v důsledku vyšší moci, havárie a zaviněním třetí osoby.

Nebude-li při opravě nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník zařízení.

Při zjištění závady je zákazník povinen ihned stroj odstavit a kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil, a domluvit se s ním na dalším postupu reklamace.

Při uplatňování nároků předložte prodejní doklad, který by měl obsahovat údaje jako záruční list (značku a model) a tento záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejce. Ověřte si, zda souhlasí označení a číslo výrobku s údaji na záručním listě. Výrobek předávejte do opravy pouze kompletní se všemi součástmi a příslušenstvím a řádně vyčištěný. Z výrobku, který případně budete do opravy zasílat, vylijte nespotřebovanou směs a olej, řádně ho zabalte (nejlépe do původního obalu). Škody způsobené nedostatečným zabalení zásilky nelze uznat jako vady v rámci záručních podmínek.

Pro provoz výrobku používejte pouze doporučené palivo, oleje, příslušenství a originální náhradní díly.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies